Моля, прочетете Общите условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта www.svejo.net и ако сте съгласен/а с тях, отбележете съгласието си в полето "съгласен съм с Общите условия за ползване на услугите на Svejo.net". След извършване на това отбелязване и натискане на виртуален бутон „Регистрирай ме” се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА WWW.SVEJO.NET


Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от "Ксениум" ООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта Svejo.net и урежда отношенията между "Ксениум" ООД, София, адрес на управление: гр. София, бул. Александър Стамболийски 84-86 (наричано по нататък за краткост Ксениум) и всеки един от регистрираните потребители на достъпните чрез уебсайта Svejo.net информационни ресурси и услуги (наричан по-долу за краткост Потребител).


I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции


Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 2. Svejo.net (http://www.svejo.net) е портален уебсайт (портал), който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги и за откриване на информация чрез електронни препратки към ресурси, разположени на сървъри, намиращи се извън контрола на Ксениум.
 3. Електронна препратка (линк) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 4. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 5. Информационна система (Система) е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 6. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 7. Мултимедийно съдържание e съдържание, предавано посредством различни начини и включващо звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали.
 8. „Ксениум” ООД, е търговско дружество, регистрирано по ф. д. № 13022/2007 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление в град София, бул. бул. Александър Стамболийски 84-86, тел. +359 2 426 00 74, +359 02 902 49 22, e-mail: contacts@svejo.net, предоставящо услуги посредством администрирания от него уебсайт Svejo.net.
 9. Парола е избран от Потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил и до предоставяните от Ксениум посредством Svejo.net услуги.
 10. Потребител е всяко лице, създало собствен потребителски профил и регистрирало се да ползува услугите, предмет на настоящите Общи условия.
 11. Потребителско име е посочено от Потребителя име (собствено или псевдоним), посредством което той се индивидуализира в Svejo.net.
 12. Потребителски профил е обособена част от уебсайта Svejo.net, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Ксениум при регистрацията и съхранявана при Ксениум, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да ползва услугите на Svejo.net, да променя паролата си и др.
 13. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 14. Уебсайт/сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 15. Услуги са предлаганите от Ксениум и предвидени в настоящия договор услуги, предоставяни чрез уебсайта Svejo.net.

Предмет на Общите условия


Чл. 2. (1) Ксениум предоставя на Потребителя посредством Svejo.net предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на условията, предвидени в настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в Svejo.net изисквания за конкретните услуги, доколкото има такива.

(2) Част от услугите на Сайта Svejo.net се предоставят, без да е необходима предварителна регистрация. Такива са услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информационни ресурси под формата на електронни препратки, както и изразяването на одобрение чрез гласуване за електронни препратки, публикувани от Потребители на Сайта Svejo.net.

(3) Използването на част от услугите, предоставяни на Сайта Svejo.net, а именно възможността за добавяне на съдържание в Сайта чрез поставяне на електронни препратки към информационни ресурси, при спазване на настоящите Общи условия, е възможно само след предварителна регистрация и създаването на Потребителски профил на Уебсайта Svejo.net.

(4) Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Ксениум не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Ксениум (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Регистрация на потребител. Съгласие с Общите условия


Чл. 3. (1) За да използва предоставяните от Ксениум услуги, Потребителят следва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на Svejo.net и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

(2) Чрез отбелязване в полето „съгласен съм с общите условия за ползване услугите на svejo.net.” и натискане на виртуалния бутон „Регистрирай ме”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Ксениум чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Ксениум съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

(3) С регистрирането си Потребителят получава достъп до предлаганите от Ксениум услуги. При попълване на формата за регистрация Потребителят, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Потребителя, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си или другите изискуеми от електронната форма на Ксениум данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, Ксениум има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, свързани с публикуване и съхраняване на информация от Потребителя, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

(4) При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Ксениум има право да откаже регистрацията.

(5) Ксениум не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

(6) Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Ксениум и на трети лица при регистрацията и ползването на услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие на неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.

Потребителско име и парола


Чл. 4. (1) При регистрацията си Потребителят посочва следната задължителна информация: Потребителско име, собствено (истинско) име, действителен и активен адрес на електронна поща и парола.

(2) След първоначалното попълване на електронната форма за регистрация и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрирай ме”, на посочения от Потребителя адрес на електронна поща се изпраща съобщение за потвърждение на извършената регистрация, която следва да бъде активирана от Потребителя чрез натискане (кликване) върху посочен в съобщението линк. С извършването на това действие потребителският профил на Потребителя се активира. В случай, че Потребителят не потвърди регистрацията си, същата се счита за невалидна.

(3) При натискане (кликване) на виртуалния бутон „влез”, достъпен на началата страница на Svejo.net, се появява поле за въвеждане на посочените при регистрацията потребителско име и парола, като чрез въвеждането им и натискане на виртуалния бутон „влез” Потребителят получава достъп до предоставяните на Svejo.net услуги и ресурси.

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

(5) Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Ксениум в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

Сключване на договора


Чл. 5. Договорът между страните поражда действие и се счита за сключен от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 2.

Приложно поле


Чл. 6. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, доколкото на Svejo.net се предлагат такива услуги, както и за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на Ксениум.

Изменение на Общите условия


Чл. 7. (1) Доколкото предоставяните от Ксениум услуги и ресурси могат да бъдат допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Ксениум.

(2) При извършване на промени в настоящите Общи условия, Ксениум довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуване на съобщение в Svejo.net за изменението на Общите условия, съдържащо електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. Ксениум предоставя на Потребителя достатъчен срок да се запознае с промените в Общите условия.

(3) Ако в рамките на срока по ал. 2 Потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

(4) Заявлението за отхвърляне на промените по ал. 3 следва да се извърши чрез писмено съобщение, изпратено на следния пощенски адрес: град София, бул. Черни връх” № 1-3, ет. 3. Срокът по ал. 2 ще се приема за спазен, ако съобщението е изпратено най-късно на датата, на която изтича предоставения от Ксениум срок за отхвърляне на промените, като за дата на изпращане ще се счита датата на пощенското клеймо.

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ


Чл. 8. (1) Ксениум предоставя на Потребителя достъп до разнообразни ресурси и съдържание, както и възможност за създаване на персонализиран профил, съдържащ информация за Потребителя.

(2) При спазване на изискванията на настоящите Общи условия на Потребителя се предоставя възможност да публикува съдържание на Сайта Svejo.net, представляващо електронна препратка към информационен ресурс в Интернет или мултимедийно съдържание, като самото съдържание не се разполага на сървър на Ксениум. Потребителят има възможност да добавя към електронната препратка кратко описание на информацията, към която тя насочва, както и мултимедийно съдържание – снимка, както и да разглежда, гласува за и да добавя коментари по отношение на съдържание, публикувано от други Потребители.

(3) Потребителят има възможност да контролира достъпа на други Потребители до персонализирания си профил, респективно до информацията в него, като го разрешава напълно или ограничава за останалите Потребители до информацията за Потребителското и истинското си име, чрез избиране тип на профила – публичен или личен.

(4) На Потребителя се предоставя възможност да получава ежеседмично имейл с публикуваните на сайта препратки, насочващи към най-интересната информация, определена като такава в зависимост от броя на гласовете, които е получила.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Ксениум


Чл. 9. (1) Ксениум се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на услугите - предмет на настоящия договор.

(2) Ксениум си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в Svejo.net.

(3) Ксениум има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Ксениум.

(4) При използване на услугите на уебсайта Svejo.net, Ксениум има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към Сървър на Ксениум във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървъри на Ксениум и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетен уебсайта Svejo.net, времето прекарано на него и др. В допълнение, Ксениум съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление по чл. 3, ал. 2 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

(5) Ксениум има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет Сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайта Svejo.net и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук.

Права и задължения на Потребителя


Чл. 10. (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез Svejo.net, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Ксениум в настоящите Общи условия, както и указанията, посочени на съответната Интернет страница на Уебсайта Svejo.net. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на корекция на личните си данни, предоставени при регистрацията. Това право се осъществява в режим on-line от Потребителя.

Чл. 11. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Ксениум, във връзка с особеностите на услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Ксениум и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.

Чл. 12. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Ксениум услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 13. (1) Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Ксениум услуги да не разполага на сървъра на Ксениум, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица съдържание, включително мултимедийно такова, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали: противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави; които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Ксениум ООД; чието съдържание нарушава права или свободи на човека; представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) При неспазване на изискванията на ал. 1, Ксениум има правата по чл. 16.

Чл. 14. (1) Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Ксениум услуги:

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Ксениум за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта Svejo.net и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1, Потребителят отговаря съгласно чл. 21.

Чл. 15. (1) Потребителят е длъжен при публикуването и/или осигуряването на достъп до информационни материали, ресурси и мултимедийно съдържание да не нарушава права на интелектуална собственост на трети лица. Потребителят няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържание, което е обект на права на интелектуална собственост на трети лица, без тяхното предварително писмено съгласие.

(2) Потребителят остава единствено отговорен за законосъобразността на съдържанието, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Ксениум, както и е единствено отговорен за действията си по публикуването му.

(3) В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител, той следва да уведоми Ксениум в писмена форма на адреса на управление на Ксениум. Ксениум, по своя преценка, предприема действията, посочени в чл. 16.

Права на Ксениум в случай на неизпълнение на задълженията на Потребителя


Чл. 16. (1) Ксениум има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на сайта в страниците на Svejo.net, което или публикуването на което, по преценка на Ксениум нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

(2) При получаване на твърдения от трети лица по реда на настоящите Общи условия, че публикуваното съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Ксениум, Ксениум има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на надлежен държавен орган.

(3) Ксениум има правото да дезактивира или заличи паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя и в случай, че по преценка на Ксениум Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

(4) В случай, че по преценка на Ксениум Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, Ксениум има правото да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали по реда, предвиден в действащото законодателство.

(5) В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Ксениум съхранява използвани и разполагани на страниците на Svejo.net електронни препратки и съдържание, разположени от Потребителя на сървъра на Ксениум, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Ксениум или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни


Чл. 17. Ксениум има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва всяка информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на уебсайта Svejo.net.

Обработване на информация за Потребител


Чл. 18. (1) Ксениум полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Ксениум има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията


Чл. 19. (1) Ксениум събира и използва информацията по чл. 17 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Ксениум.

(2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

(3) Потребителят се съгласява с възможността данните, включително лични такива, въведени от него при регистрацията или в по-късен момент, да бъдат виждани от неограничен кръг лица, посещаващи сайта Svejo.net. Потребителят може да ограничи тази възможност, като направи публична само информацията за Потребителското и истинското си име, чрез избиране на „личен” тип Потребителски профил.

(4) Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

(5) Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Ксениум. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията


Чл. 20. (1) Ксениум се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

б) предоставянето е необходимо за реализиране на законните интереси на Ксениум или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на Потребителя, за който се отнасят данните;

в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

г) в други посочени в закона случаи.

(2) Предоставянето на лични данни от Ксениум на трети лица се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

Отговорност. Ограничаване на отговорността


Чл. 21. (1) Потребителят е длъжен да обезщети Ксениум и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Ксениум услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети Ксениум за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

Чл. 22. (1) Ксениум не носи отговорност за мултимедийното съдържание, публикувано от Потребителя, както и за съдържанието, към което препращат съхраняваните на неговия сървър линкове от Потребител и за злоумишлените и противоправните действия, извършени от същия при ползване на услугите, предмет на настоящите Общи условия, както и за произтеклите за други потребители вреди при достъпа или използването на тази информация.

(2) Ксениум няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги. Ксениум няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на услугите.

(3) Доколкото на Потребителя се предоставя възможност да публикува мултимедийно съдържание, визуализирано на Интернет страниците на Svejo.net, и доколкото към публикуваните на сайта електронни препратки може да се добавя описание на информацията, към която те насочват, както и мултимедийно съдържание – снимки, също визуализирани на Интернет страниците на Svejo.net, отговорността за тях се поема изцяло от Потребителя, като Ксениум не носи никаква отговорност за нарушаването на каквито и да е права, включително на права на интелектуална собственост, на трети лица.

(4) Доколкото не знае за противоправния характер на дейността или информацията и не са му известни фактите или обстоятелствата, които правят дейността или информацията противоправна, Ксениум не носи отговорност за съдържанието й и за дейността на Потребителя при използване на предоставяните от Ксениум услуги.

Чл. 23. (1) Ксениум не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на информационните системи. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Ксениум не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди, освен ако са причинени умишлено от Ксениум.

(2) Ксениум не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Ксениум.

(3) Страните приемат, че Ксениум не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на Ксениум с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга.

Чл. 24. (1) Ксениум не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

(2) Ксениум не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъсваеми, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Ксениум.

(3) Ксениум не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя като последица от заличаването на материали или съдържание в съответствие с настоящите Общи условия.

(4) Ксениум не носи отговорност за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на съдържанието, разположено от Потребителя на сървърите на Ксениум за ползване на услугите на Svejo.net.

(5) Ксениум не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на публикуваното от Потребителя съдържание на сайта Svejo.net, както и на Интернет страници или ресурси, към които насочва публикуваните на сайта Svejo.net от Потребителя електронни препратки.

V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване


Чл. 25. (1) Всеки Потребител на Ксениум има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати или спре ползването на предоставяните от Ксениум услуги, като изпрати писмено съобщение за това на следния пощенски адрес: град София, бул. Черни връх” № 1-3, ет. 3 В случай, че бъде получено такова искане, Ксениум ще спре достъпа на Потребителя до Услугите и ще спре достъпа на Потребителя и останалите потребители до потребителския му профил.

(2) Договорът се прекратява и в случай че Потребителят отхвърли промените на настоящите общи условия по начина, посочен в чл. 7, ал. 3, считано от датата на получаване на съобщението от страна на Ксениум.

(3) Неизползването на предоставяните услуги до 60 дни след регистрацията или до 120 дни след последното им ползване (последното посещение на Потребителя на сайта Svejo.net в неговия профил) се счита за основание за едностранно прекратяване действието на договора от страна на Ксениум. В тези случаи Ксениум може да спре достъпа до услугите без предизвестие, както и да спре достъпа на Потребителя и останалите потребители до Потребителския му профил и разположените в него информационни ресурси.

(4) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 1. преустановяване на дейността на Ксениум;
 2. прекратяване поддържането на Svejo.net; или
 3. в други предвидени в закона случаи.

Разваляне на договора


Чл. 26. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма


Чл. 27. Писмената форма по смисъла на настоящите Общи условия се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Ксениум и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено и доколкото в настоящите Общи условия не е предвидено друго.

Недействителност


Чл. 28. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право


Чл. 29. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност